fontanero-barcelona

Instal·lacions i manteniment en indústries, habitatges, comunitats, locals comercials, restaurants, oficines:

  • Muntants generals en edificis
  • Bateries de comptadors.
  • Instal·lacions en habitatges particulars
  • Regs automàtics
  • Escomeses d’aigua en comunitats
  • Tractaments de l’aigua segons la duresa d’aquesta.
  • Reparacions: fuites d’aigua de qualsevol tipus, embozos en desguassos, modificacions d’instal · lacions, variacions de pressió de l’aigua, regulacions de cabals …
  • Assessorament: Assessorament en el tractament segons la duresa de l’aigua de la seva vivenda.
  • Legalitzacions: Certificats d’alta de subministraments.